Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności określono zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników.
Jeżeli korzystasz ze strony www.trenernauki.pl, przesyłasz do mnie jakiekolwiek dane osobowe lub przesyłasz zapytanie o współpracę oznacza to, że akceptujesz warunki niniejszej Polityki oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z jej treścią.
Dane osobowe Użytkowników serwisu, usług świadczonych w domenie www.trenernauki.pl oraz usług świadczonych w ramach nawiązanego kontaktu czy zawartych umów, są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwanym RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

I. Najważniejsze pojęcia

1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników.
2) Dane osobowe – w myśl RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną w szczególności takie jak nazwisko, adres e-mail lub numer telefoniczny osoby fizycznej i inne dane, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.
3) Użytkownik – osoba odwiedzającą strony należące do Administratora, subskrybent newslettera, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń i coachingu.
4) Usługi – usługi realizowane drogą elektroniczną, za pomocą strony www.kursy.trenernauki.pl lub zewnętrznych systemów.

II. Co oznacza podanie danych osobowych

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.trenernauki.pl, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych osobowych, które będą wykorzystane przez Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

III Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych

1) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony www.kursy.trenernauki.pl lub zewnętrznych systemów, w szczególności w związku z wysyłanie informacji marketingowych, w tym newsletterów, korzystaniem z usług zawartych na stronie internetowej jest dr Justyna Małkuch-Świtalska, prowadząca działalność gospodarczą „Trener Nauki dr Justyna Małkuch-Świtlaska, ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków”, NIP 7262206060, REGON 365416580.
2) Administrator prowadzi stronę www.trenernauki.pl. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email kontakt@trenernauki.pl lub pisząc na podany wyżej adres siedziby.

IV W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej

1) Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:
◦ świadczenia usług / wykonania umowy przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
◦ przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
◦ zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub podanych danych kontaktowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
◦ księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
◦ dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
◦ wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2) Jeżeli chodzi o wykrywanie botów, nadużyć i pomiary statystyczne, udoskonalenie usługi i kontakty służbowe, Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych osobowych). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach trenernauki.pl do potrzeb i oczekiwań Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług (np. stosując protokół ssl), a także ich ciągłe ulepszanie.
3) Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. W odniesieniu do usług strony internetowej www.trenernauki.pl Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

V. Jakie Prawa przysługują Użytkownikowi

1) Zgodnie z art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych:
• prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
• prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
• prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
3) Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem
4) W ramach realizacji prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:
• cele przetwarzania Danych Osobowych;
• kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
• informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
• informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe.

5) Administrator informuje, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.
6) Administrator zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku. W obu powyższych sytuacjach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkownika o zaistniałych okolicznościach wraz z uzasadnieniem.

VII Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, webinarium, sesję coachingową lub inne wydarzenie organizowane przez Administratora, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad podanych w rozdziale 5. niniejszej Polityki.

VIII Przetwarzanie Danych Osobowych a profilowanie

1) Zebrane Dane Osobowe podlegają profilowaniu, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in. informacje z profili social media, lokalizacja, dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie www.trenernauki.pl lub poprzez zewnętrzne systemy.
2) Profilowanie umożliwia mi lepiej dostosować przesyłane Użytkownikom materiały marketingowe do zainteresowań i potrzeb Użytkowników (np. wyświetlanie reklam naszych produktów i usług w serwisach społecznościowych i Google).
3) Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu w każdej chwili zgodnie z rozdziałem 5. niniejszej Polityki, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych dopasowanych do profilu i zainteresowań Użytkownika.

IX Środki bezpieczeństwa

1) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2) Administrator może przekazywać Dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na jego zlecenie (m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

X Co oznaczają pliki cookies

1) Administrator informuje, że stronie www.trenernauki.pl są wykorzystywane pliki cookies. Korzystając ze strony www.trenernauki.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie plików cookies w jego urządzeniu.
2) Pliki Cookies używane na stronie www.trenernauki.pl mogą być ustawione przez witrynę Administratora lub przez witryny strony trzeciej.
3) Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie, aby:
• dostosować zawartość stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• przygotować statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

4) Na stronie www.trenernauki.pl są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
• „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

5) Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie witryny. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XI Zmiana Polityki

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie www.trenernauki.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea